الأخـطـار الـبـحـريـة فـي قـانـون الـتـجـارة الـبـحـريـة الأردنـي، دراسـة مـقـارنـة
Akhṭār al-baḥrīyah fī qānūn al-tijārah al-baḥrīyah al-Urdunī, dirāsah muqāranah
Issue Year: 2015
Our Price: $22.00

 Bibliographic details

Edition: al-Ṭab‘ah 1.

Published/Created: ‘Ammān : Dār al-Khalīj lil-Nashr wa-al-Tawzī‘, 2015.

Description: 261 p. ; 24 cm.

Language: Arabic.

Binding: Paperback.

ISBN: 9789957408756.

Subject: Maritime law -- Jordan.

To top